شرایط اخذ نمایندگی

شرایط عمومی

• مشرف بودن به دین مبین اسلام • التزام عملی به قانون اساسی و قوانین جاریه کشور • نداشتن سوء سابقه جزایی و کیفری • عدم اعتیاد به هر نوع ماده مخدر • رعایت حجاب ، ادب و اخلاق اسلامی • عامل بودن به احکام ظاهری اسلام (واجبات)

تعهدات شركت اعطاکننده نمایندگی

• اعطاکننده نمایندگی متعهد می‌شود بسته‌های آموزشی سفارش داده شده را پس از اتمام مراحل سفارش، حداکثر تا 1 ماه پس از نهایی شدن سفارش به نماینده رسمی طرف قرارداد تحویل یا به آدرس اعلام شده ارسال نماید. تبصره 1: هزینه‌های ارسال بسته‌ها به عهده طرف قرارداد است. تبصره 2: در صورت وجود نقص در بسته‌‌ها هزینه‌های ارسال این قطعات به عهده اعطاکننده نمایندگی است. • اعطاکننده نمایندگیمتعهد می‌شود در صورت درخواست طرف قرارداد نیروهایی که به صورت رسمی از جانب طرف قرارداد معرفی می‌شوند را با دریافت هزینه مربوط آموزش دهد. تبصره 1:اعطاکننده نمایندگی در قبال تأمين نيروي انساني براي شركت طرف قرارداد هيچ گونه مسئوليتي ندارد. تبصره 2: زمان، مکان و نحوه ارائه آموزش‌‌ها باید مورد توافق طرفین باشد. تبصره 3: تمام هزینه‌های برگزاری به عهده طرف قرارداد می‌باشد. • اعطاکننده نمایندگی متعهد مي گردد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندي توافق شده انجام دهد. • كليه نيروها و مربيان آموزشي به كار گمارده شده براي اجراي قرارداد، كاركنان طرف قرارداد محسوب شده و اين قرارداد هيچگونه مسئوليتي اعم از رابطه استخدامي و غيره تحت هيچ عنوان براي كارفرما ايجاد نمي كند.

تعهدات طرف قرارداد

• طرف قرارداد حق توليد هيچگونه رباتي را ندارد و تمامي محصولات را بايد از شركت تهيه نمايد . • طرف قرارداد حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كلاً با جزئاً ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) ندارد. • در صورتي كه بر اساس گزارش كتبي ناظر، شركت طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود از نظر كمي و كيفي كوتاهي و  قصوري  داشته باشد،موضوع در كميته اي با حضور نمايندگان اعطاکننده نمایندگی،  طرف قرارداد و ناظر، بررسي و تصميم گيري مي شود و حكم تصميمات كميته لازم الاجرا است.

تبصره : ناظر توسط شرکت و با توافق طرف قرارداد تعیین میشود. • در صورت فسخ قرارداد از طرف هر كدام از طرفين قرارداد، موضوع در كميته مذكور در بند قبلي پيگيري شده و در مورد آن تصميم گيري خواهد شد و تمامي جريمه هاي احتمالي براي پرداخت توسط اين كميته مشخص مي شود. بديهي است حكم تصميمات كميته لازم الاجرااست.

تبصره : هرکدام از طرفین در صورت تصمیم به فسخ قرارداد باید یک ماه قبل به صورت کتبی طرف دیگر را مطلع سازد. • طرف قرارداد باید در صورت برگزاری دوره‌های آموزشی، این دوره‌ها را به اطلاع اعطاکننده نمایندگی برساند و این دوره‌ها باید   دارای استاندارد لازم مورد تایید اعطاکننده نمایندگی باشد. • طرف قرارد داد مجاز به همکاری با شرکت های رقیب اعطاکننده نمایندگی نمی باشد.. • طرف قرارداد باید در محدوده جغرافیایی تعیین شده فعالیت کند. تبصره: در صورت رضایت کتبی اعطاکننده نمایندگی این بند قابل تغییر است. • قیمت كلي محصولات و قطعات ارائه شده به کاربران توسط طرف قرارداد باید مورد تایید اعطاکننده نمایندگی باشد. • طرف قرارداد ملزم به پرداخت مبالغ تعهد شده طبق زمان توافق شده در هنگام امضای قرارداد است. تبصره: برای تضمین اجرای صحیح این بند طرف قرارداد تضمین لازم (به مبلغ 5میلیون تومان سفته ) را به اعطاکننده نمایندگی طبق توافق ارائه خواهد کرد. • طرف قرارداد حافظ منافع اعطاکننده نمایندگی است و لذا در حفاظت از اطلاعات، طرح درس ها، طراحی ها، ریز قطعات و موارد دیگر مسئول است • طرف قرارداد موظف به رعایت مفاد شرایط عمومی این قرارداد در دوره های برگزاری احتمالی است.

• شرکت و طرف قرارداد از لحاظ مدیریت مالی مستقلند و لذا محاسبه و پرداخت مالیات و دیگر کسورات قانونی هر طرف به عهده خودش میباشد. • طرف قرارداد موظف است يك شماره تماس جهت موارد ضروري در اختيار اعطاکننده نمایندگی قرار داده تا در هر ساعت از شبانه روز كه نياز بود بتوان با طرف قرارداد تماس برقرار نمود.