کلیه دوره هایی که توسط گروه کمیکار برگزار می گردد به تفکیک تعداد جلسات به صورت موضوعی در این طرح درس ارائه گردیده است. در تمامی دوره ها، آموزش مفاهیم، اولویت قرار دارد و اصول بر آموزش حین کار می باشد. در حین آموزش به پرورش خلاقیت دانش پژوه اهمیت داده شود و صرفا به طرح درس وفادار نباشید، زیرا کلاس های پژوهشی به منظور تقویت این خصیصه دانش آموزان است و تاکید بر طرح درس، مانع شکوفایی طرح های جدید می شود.