طرح درس دوره ها

کلیه دوره هایی که توسط گروه کمیکار برگزار می گردد به تفکیک تعداد جلسات به صورت موضوعی  در این طرح درس ارائه گردیده است. در تمامی دوره ها، آموزش مفاهیم، اولویت قرار دارد و اصول بر آموزش حین کار می باشد. در حین آموزش به پرورش خلاقیت دانش پژوه اهمیت داده شود و صرفا به طرح درس وفادار نباشید، زیرا کلاس های پژوهشی به منظور تقویت این خصیصه دانش آموزان است و تاکید بر طرح درس، مانع شکوفایی طرح های جدید می شود.

کارسوق

ردیف

عنوان توضیحات زمان
۱ سمینار کمیکار

 

     معرفی کمیکارانواع کمیکارمعرفی سیستم های مختلف

انجام آزمایش های جذاب و به چالش کشیدن دانش آموزان

     ۶۰ دقیقه
۲ مونتاژ کمیکار

 

اتصال قطعات مختلف محفظه پیل به کمک محلول کلروفرم

اتصال قطعات مختلف بدنه شامل پایه های محور عقب، چرخ ها و محفظه پیل

آماده سازی الکترودهای مس و منیزیم و سیم های رابط الکتریسیته (سیم سوسماری ها) و قرار دادن آنها درون محفظه پیل

چسباندن موتور به بدنه کمیکار و اتصال موتور و پیل به کمک سیم های رابط الکتریسیته

۳۰ دقیقه

۱۵ دقیقه

 

۳۰ دقیقه

 

۱۵ دقیقه

۳ برگزاری مسابقه

 

  قرعه کشی تیم ها جهت شرکت در  مسابقه

تهیه محلول الکترولیت باتری با کمک سردبیر و توزیع آن بین گروه ها

انجام تست عملکرد کمیکار توسط گروه های مختلف و تعیین تیم های برگزیده

اهدای جوایز

  ۱۵ دقیقه

   ۳۰ دقیقه

۱۲۰ دقیقه

۳۰ دقیقه

 

کمیکار ۱۲ جلسه ای دبیرستان دوره دوم 

ردیف عنوان تعداد جلسات توضیحات سر فصل کتاب درسی
۱ آشنایی ۱ آشنایی با مفهوم کمیکار و انواع آن به صورت چند رسانه ای (آموزش اصول ایمنی و آزمایشگاه)
۲ باتری ۱ بیان اصول باتری(الکتروشیمی و اجزای آن، محلول سازی(درصد حجمی)) فصل۴ شیمی سال ۳ دبیرستان دوره دوم

فصل ۳ شیمی سال ۲ دبیرستان دوره دوم

۳ ساخت ۳ ساخت کمیکار
۴ ران گیری ۱ حرکت ماشین و بررسی سرعت آن( یکنواخت سازی سرعت)
۵ ترمز ۲ بررسی زمان عملکرد سیستم ترمز
۶ قلق گیری ۳ بررسی نحوه عملکرد کمیکار با توجه به سیستم ترمز برای مسافت ۱۰ تا ۱۳ متر
۷ مسابقه ۱ مسابقه بین تیم های حاضر در مدرسه

 

کمیکار ۱۲ جلسه ای دبیرستان دوره اول

ردیف عنوان تعداد جلسات توضیحات سر فصل کتاب درسی
۱ آشنایی ۱ آشنایی با مفهوم کمیکار و انواع آن به صورت چند رسانه ای (آموزش اصول ایمنی و آزمایشگاه)
۲ باتری ۱ بیان اصول تبدیل انرژی شیمیایی به الکتریکی فصل دوم علوم تجربی هشتم

فصل نهم علوم تجربی هشتم

فصل هشتم علوم تجربی هفتم

۳ ساخت ۳ ساخت کمیکار
۴ بررسی اصول مکانیکی ۱ بیان انواع موتور ها و گیربکس ها (بیان اصول موجود در چرخ دنده ها و گشتاور و چرخ ها) فصل دهم علوم تجربی نهم
۵ ران گیری ۱ حرکت ماشین و بررسی سرعت آن( یکنواخت سازی سرعت)
۶ ترمز ۱ بررسی زمان عملکرد سیستم ترمز
۷ قلق گیری ۳ بررسی نحوه عملکرد کمیکار با توجه به سیستم ترمز برای مسافت ۱۰ تا ۱۳ متر
۸ مسابقه ۱ مسابقه بین تیم های حاضر در مدرسه
  • در دبیرستان دوره اول، مطالب علمی مربوط به کمیکار در سطحی پایین تر ارائه می گردد. برای مثال در بحث محلول سازی با استفاده از چای و آب، درصد حجمی به دانش آموزان آموزش داده میشود. این موضوع موجب سهولت در درک مطلب توسط فراگیرنده خواهد شد. هدف کلی علاوه بر آموزش، شرکت در مسابقه و همچنین کار گروهی در این رده سنی، افزایش خودباوری، آموزش فنی و از همه مهم تر، دید به رشته های دانشگاهی است.

 

کمیکار ۲۴ جلسه ای دبیرستان دوره دوم

ردیف عنوان تعداد جلسات توضیحات سر فصل کتاب درسی
۱ آشنایی ۱ آشنایی با مفهوم کمیکار و انواع آن به صورت چند رسانه ای (آموزش اصول ایمنی و آزمایشگاه)
۲ محلول سازی ۱ بیان اصول محلول سازی ( ظروف آزمایشگاهی) تعریف غلظت(درصد حجمی و مولار به صورت تئوری و عملی) فصل۳ شیمی۲ دبیرستان دوره دوم
۳ الکتروشیمی ۲ بیان اصول الکتروشیمی و واکنش پیل فصل ۴ شیمی ۳ دبیرستان دوره دوم
۴ ساخت شاسی ۱ آماده سازی شاسی
۵ ساخت باتری ۲ آماده سازی پیل و آب بند بودن آن
۶ ترمودینامیک ۱ بیان قانون اول ترمودینامیک فصل ۲ شیمی ۲ دبیرستان دوره دوم
۷ ران گیری ۳ حرکت ماشین و بررسی سرعت آن ( یکنواخت سازی سرعت)
۸ ترمز ۱ ساخت سیستم ترمز
۹ تست ترمز ۲ زمان بندی سیستم ترمز بدون ران گیری
۱۰ قلق گیری ۱ ۲ بررسی نحوه عملکرد کمیکار با توجه به سیستم ترمز برای مسافت ۱۵-۱۶
۱۱ قلق گیری ۲ ۲ بررسی نحوه عملکرد کمیکار با توجه به سیستم ترمز برای مسافت ۱۷-۱۸
۱۲ قلق گیری ۳ ۲ بررسی نحوه عملکرد کمیکار با توجه به سیستم ترمز برای مسافت ۱۹-۲۰
۱۳ گزارش کار ۱ تهیه گزارش کار از نحوه عملکرد کار ماشین و همچنین ساخت آن
۱۱ مسابقه ۲ مسابقه بین تیم های حاضر در مدرسه

کمیکار ۲۴ جلسه ای دبیرستان دوره اول

ردیف عنوان تعداد جلسات توضیحات سر فصل کتاب درسی
۱ آشنایی ۱ آشنایی با مفهوم کمیکار و انواع آن به صورت چند رسانه ای (آموزش اصول ایمنی و آزمایشگاه)
۲ آموزش اصول مکانیک ۱ بیان انواع موتور ها و گیربکس ها (بیان اصول موجود در چرخ دنده ها و گشتاور و چرخ ها) فصل دهم علوم تجربی نهم
۳ باتری ۲ بیان اصول تبدیل انرژی شیمیایی به الکتریکی فصل دوم علوم تجربی هشتم

فصل نهم علوم تجربی هشتم

فصل هشتم علوم تجربی هفتم

۴ ساخت شاسی ۱ آماده سازی شاسی
۵ ساخت باتری ۲ آماده سازی پیل و آب بند بودن آن
۶ محلول ۱ بیان انواع مخلوط و محلول ها و آموزش ساختن محلول درصد حجمی فصل اول علوم تجربی هشتم
۷ ران گیری ۳ حرکت ماشین و بررسی سرعت آن( یکنواخت سازی سرعت) با بهره گیری از فصل هشتم علوم تجربی نهم
۸ ترمز ۱ ساخت سیستم ترمز
۹ تست ترمز ۲ زمان بندی سیستم ترمز بدون ران گیری
۱۰ قلق گیری ۱ ۲ بررسی نحوه عملکرد کمیکار با توجه به سیستم ترمز برای مسافت ۱۵-۱۶
۱۱ قلق گیری ۲ ۲ بررسی نحوه عملکرد کمیکار با توجه به سیستم ترمز برای مسافت ۱۷-۱۸
۱۲ قلق گیری ۳ ۲ بررسی نحوه عملکرد کمیکار با توجه به سیستم ترمز برای مسافت ۱۹-۲۰
۱۳ گزارش کار ۱ تهیه گزارش کار از نحوه عملکرد کار ماشین و همچنین ساخت آن
۱۱ مسابقه ۲ مسابقه بین تیم های حاضر در مدرسه

 

کمیکار ۳۶ جلسه ای دبیرستان دوره دوم
ردیف عنوان تعداد جلسات توضیحات سر فصل کتاب درسی
۱ آشنایی ۱ آشنایی با مفهوم کمیکار و انواع آن به صورت چند رسانه ای (آموزش اصول ایمنی و آزمایشگاه)
۲ محلول سازی ۱ بیان اصول محلول سازی( ظروف آزمایشگاهی) تعریف غلظت(درصد حجمی و مولار به صورت تئوری و عملی) فصل ۳شیمی۲ دبیرستان دوره دوم
۳ الکتروشیمی ۲ بیان اصول الکتروشیمی و واکنش پیل فصل ۴شیمی ۳ دبیرستان دوره دوم
۴ اتوکد ۲ آموزش نرم افزار اتوکد دو بعدی برای طراحی و ساخت شاسی
۵ طراحی شاسی ۲ طراحی شاسی دلخواه
۶ ساخت شاسی ۱ آماده سازی شاسی
۷ ساخت باتری ۲ آماده سازی پیل و آب بند بودن آن
۸ ترمودینامیک ۱ بیان قانون اول ترمودینامیک فصل ۲ شیمی ۲ دبیرستان دوره دوم
۹ ران گیری ۳ حرکت ماشین و بررسی سرعت آن( یکنواخت سازی سرعت)
۱۰ تنظیم شاسی ۱ تنظیم حرکت و دقت شاسی
۱۱ ترمز ۱ ساخت سیستم ترمز
۱۲ تست ترمز ۲ زمان بندی سیستم ترمز بدون ران گیری
۱۳ قلق گیری ۱ ۲ بررسی نحوه عملکرد کمیکار با توجه به سیستم ترمز برای مسافت ۱۵-۱۶
۱۴ قلق گیری ۲ ۲ بررسی نحوه عملکرد کمیکار با توجه به سیستم ترمز برای مسافت ۱۷-۱۸
۱۵ قلق گیری ۳ ۲ بررسی نحوه عملکرد کمیکار با توجه به سیستم ترمز برای مسافت ۱۹-۲۰
۱۶ قلق گیری ۴ ۲ بررسی نحوه عملکرد کمیکار با توجه به سیستم ترمز برای مسافت ۲۱-۲۲
۱۷ قلق گیری ۵ ۲ بررسی نحوه عملکرد کمیکار با توجه به سیستم ترمز برای مسافت ۲۳-۲۴
۱۸ گزارش کار ۱ تهیه گزارش کار از نحوه عملکرد کار ماشین و همچنین ساخت آن
۱۹ مسابقه ۲ مسابقه بین تیم های حاضر در مدرسه

 

کمیکار ۳۶ جلسه ای دبیرستان دوره اول  

ردیف عنوان تعداد جلسات توضیحات سر فصل کتاب درسی
۱ آشنایی ۱ آشنایی با مفهوم کمیکار و انواع آن به صورت چند رسانه ای (آموزش اصول ایمنی و آزمایشگاه)
۲ محلول سازی ۱ بیان انواع مخلوط و محلول ها و آموزش ساختن محلول درصد حجمی فصل اول علوم تجربی هشتم
۳ باتری ۲ بیان اصول تبدیل انرژی شیمیایی به الکتریکی فصل دوم علوم تجربی هشتم

فصل نهم علوم تجربی هشتم

فصل هشتم علوم تجربی هفتم

۴ اتوکد ۲ آموزش نرم افزار اتوکد دو بعدی برای طراحی و ساخت شاسی
 ۵ آموزش اصول مکانیک ۱ بیان انواع موتور ها و گیربکس ها (بیان اصول موجود در چرخ دنده ها و گشتاور و چرخ ها) فصل دهم علوم تجربی نهم
۶ طراحی شاسی ۱ طراحی شاسی دلخواه
۷ ساخت شاسی ۱ آماده سازی شاسی
۸ ساخت باتری ۲ آماده سازی پیل و آب بند بودن آن
۹ شبیه سازی ۱ آموزش نرم افزار ساده شبیه سازی کروکودیل
۱۰ ران گیری ۲ حرکت ماشین و بررسی سرعت آن( یکنواخت سازی سرعت)
۱۱ تنظیم شاسی ۱ تنظیم حرکت و دقت شاسی
۱۲ ترمز ۱ ساخت سیستم ترمز
۱۳ تست ترمز ۲ زمان بندی سیستم ترمز بدون ران گیری
۱۴ قلق گیری ۱ ۲ بررسی نحوه عملکرد کمیکار با توجه به سیستم ترمز برای مسافت ۱۵-۱۶
۱۵ قلق گیری ۲ ۲ بررسی نحوه عملکرد کمیکار با توجه به سیستم ترمز برای مسافت ۱۷-۱۸
۱۶ قلق گیری ۳ ۲ بررسی نحوه عملکرد کمیکار با توجه به سیستم ترمز برای مسافت ۱۹-۲۰
۱۷ قلق گیری ۴ ۲ بررسی نحوه عملکرد کمیکار با توجه به سیستم ترمز برای مسافت ۲۱-۲۲
۱۸ قلق گیری ۵ ۲ بررسی نحوه عملکرد کمیکار با توجه به سیستم ترمز برای مسافت ۲۳-۲۴
۱۹ گزارش کار ۱ تهیه گزارش کار از نحوه عملکرد کار ماشین و همچنین ساخت آن
۲۰ مسابقه ۲ مسابقه بین تیم های حاضر در مدرسه

 

۶ جلسه ای تله موشی

ردیف عنوان تعداد جلسات توضیحات
۱ آشنایی ۱ آشنایی با مفهوم ماشین تله موشی و انواع آن به صورت چند رسانه ای و همچنین قانون هوک
۲ ساخت ۲ ساخت ماشین تله موشی
۳ پارامتر ها ۱ بررسی تاثیر پارامترهای تعبیه شده در بسته
۴ عملکرد ۲ انجام یک مسابقه بین تیم ها(زمان)