تجهیزات مورد نیاز کمیکار

دوره های کمیکار بدلیل اینکه دوره ای آزمایشگاهی تلقی میشود، وجود برخی از ادوات آزمایشگاهی مورد نیاز است. این ادوات و مواد را در دو دسته مصرفی و غیر مصرفی میتوان دید .

تجهیزات غیر مصرفی

۱-  بشر ۶۰۰ سی سی

۲-  بالن ژوژه ۱۰۰۰ سی سی

۳-  پیپت ۵۰ سی سی

۴-  پوآر قرقره ای

۵-  بالن ژوژه ۵۰۰ سی سی

۶-  بشر ۴۰۰ س سی

۷-  ترازو دیجیتال

مواد مصرفی

مواد شیمیایی مورد نیاز با توجه به هر سیستم متفاوت می شود. نوع پیل، نوع سیستم ترمز مواد مصرفی را تعیین میکند.