انواع روش های آزمون

تعریف
نام
در آزمون تشریحی گسترده پاسخ، هیچگونه محدودیتی برای آزمون‌شونده منظور نمی‌شود و او عملاً آزاد است تا هر طور که مایل باشد پاسخ خود را بپروراند و سازمان دهد. آزمون‌شونده در پاسخ‌دادن به سوال‌های این نوع آزمون، هم از لحاظ زمان پاسخ‌دهی و هم از  جهت مقدار پاسخ، آزادی کامل دارد.
آزمون گسترده پاسخ
Extended Response
در آزمون‌های تشریحی محدود- پاسخ، آزمون شونده در دادن پاسخ به سئوال‌ها، آزادی کامل ندارد، بلکه صورت سئوال، او را ملزم می‌سازد تا پاسخ خود را در چارچوب شرایطی خاص، محدود کند. همچنین، این نوع سئوال‌ها برای پاسخ آزمون شونده، هم از لحاظ زمان پاسخ‌دهی و هم از نظر مقدار پاسخ، محدودیت‌هایی قائل می‌شوند.
آزمون محدود- پاسخ
Restricted Response
آرمون کوته پاسخ از مجموعه‌ای سئوال مختصر که غالباً برای سنجش هدف‌های آموزشی سطح پایین طراحی می‌شوند، تشکیل می‌شود. سئوال‌های آزمون کوته‌پاسخ از آزمون‌شونده می‌خواهند تا کلمه، عبارت، جمله، عدد یا علامتی را در پاسخ به یک سئوال یا تکمیل یک جمله بنویسند.
آزمون کوته پاسخ
Short Answer
در آزمون‌های صحیح- غلط، تعدای سئوال یا جمله در اختیار آزمون‌شونده گذاشته می‌شود و او صحیح یا غلط بودن آن‌ها را تعیین می‌کند.
آزمون صحیح-غلط
True-False
آزمون‌های جور کردنی از تعدادی سئوال تشکیل می‌شوند که هر یک از آن‌ها شامل دو ستون است. یک ستون، معرف پرسش‌ها و ستون دیگر، نشان‌دهنده پاسخ‌ها است. وظیفه آزمون‌شونده این است که پاسخ‌ها را با پرسش‌های مربوط، جور کند.
آزمون جورکردنی
Matching
آزمون چند گزینه‌ای شامل تعدادی سئوال است که هر یک از آن‌ها از یک قسمت اصلی و تعدادی گزینه (پاسخ) تشکیل می‌شود و هر آزمون شونده از میان گزینه‌های پیشنهادی، گزینه صحیح (پاسخ سئوال) را انتخاب می‌کند.
آزمون چند گزینه ای
Multiple choice
در آزمون کتبی عملکردی، عمدتاً بر کاربست دانش و مهارت در موقعیت‌های عملی یا شبیه‌سازی با موقعیت‌های عملی تأکید می‌شود. در این گونه آزمون‌های عملکردی، یا بازده‌های پایانی یادگیری سنجش می‌شوند یا مراحل میانی عملکردی که برای رسیدن به بازده‌های مطلوب پایانی ضروری هستند، مانند استفاده درست از ابزارها و دستگاه‌ها
آزمون کتبی عملکردی
Paper-and-Pencil Performance Test
منظور از آزمون شناسایی، روشی است برای شناسایی توانایی یادگیرنده در تشخیص ویژگی ها، محاسن، معایب و موارد استفاده امور مختلف. آزمون‌های شناسایی هم در آموزش صنعتی کاربرد دارند، هم در علوم زیستی و هم در سایر رشته‌های علمی
آزمون شناسایی
Identification Test
در آزمون شبیه‌سازی یا انجام عملکرد در موقعیت‌های شبیه‌سازی شده از یادگیرنده خواسته می‌شود تا در یک وقعیت شبیه‌سازی شده، مصنوعی یا خیالی، همان اعمالی را انجام دهد که در موقعیت‌های واقعی ضروری هستند.
آزمون‌های شبیه‌سازی شده
Simulated Performance
در روش نمونه کار از یادگیرنده خواسته می‌شود تا اعمالی را انجام دهد که معرف عملکرد واقعی مورد سنجش هستند. بدین لحاظ، این روش نزدیک‌ترین روش سنجش به عملکرد واقعی یادگیرنده در محیط‌های طبیعی است.
نمونه کار
Sample Work
مجموعه هدف‌مندی از کارهای دانش‌آموز که درباره کوشش‌ها، پیشرفت یا موفقیت تحصیلی او در یک یا چند زمینه معین توضیح می‌دهد. این مجموعه باید دربرگیرنده مشارکت دانش‌آموز در انتخاب محتوای کارپوشه، دستورالعمل انتخاب، معیار قضاوت درباره شایستگی و شواهد مربوط به فعالیت فکری دانش‌آموز باشد.
کارپوشه
Portfolio